facebook

AKADEMIA DOBRYCH MANIER

KAŻDA KSIĘŻNICZKA I KSIĄŻĘ Z KRAINY FUN & PLAY

• kocha i szanuje własną rodzinę (mamę, tatę, rodzeństwo...)
• pozytywnie rozwiązuje konflikty z zachowaniem wyznaczonych norm społecznych
• rozróżniania dobro od zła
• zna podstawowe normy moralne (tolerancję, szacunek, życzliwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność)
• zna zarówno swoje prawa jak i obowiązki
• umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych i z godnością przyjmuje porażki
• rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
• zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych
• rozumie potrzebę profilaktyki zdrowia
• kulturalnie zwraca się do innych i używa zwrotów grzecznościowych
• szanuje cudze zdanie i wolność innych
• rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
• ma wyrobione poczucie obowiązkowości ,odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy
• ma poczucie własnej wartości ,wiary we własne możliwości i umiejętności
• dostrzega i przeciwstawia się przejawom samolubstwa,przekazuje dorosłym fakt dokuczania innym I nie patrzy biernie jak rówieśnicy dokuczaja innym

KAŻDA DZIECKO W NASZEJ KRAINIE MA PRAWO

• Mieć i wyrażać swoje zdanie
• Prosić o to czego chce, ale nie żądać tego
• Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje
• Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole
• Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
• Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw
• Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować
• Do indywidualnego tempa rozwoju
• Popełniać błędy i zmieniać zdanie
• Odnosić sukcesy
• Do swojej prywatności, samotności i niezależności
• Do nienaruszalności cielesnej
• Do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje
• Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
• Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego
• Znać swoje prawa i korzystać z nich

KAŻDE DZIECKO MA OBOWIĄZEK

• Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
• Stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych
• Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów
• Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
• Respektować polecenia nauczyciela
• Utrzymywać porządek wokół siebie
• Sprzątać zabawki po skończonej zabawie
• Nie przeszkadzać innym w zabawie
• Dbać o swój wygląd
• Wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków
• Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom
• Szanować godność i wolność drugiego człowieka
• Informować nauczyciela o problemach

SYSTEM NAGRÓD I KAR STOSOWANY W NASZEJ PLACÓWCE

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując „Kodeks postępowania” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad , jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.
FORMY NAGRADZANIA :
• Pochwała indywidualna
• Pochwała wobec grupy
• Pochwała przed rodzicami
• Dostęp do atrakcyjnej zabawki
• Drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, znaczki

NAGRADZAMY ZA:
• Stosowanie ustalonych zasad i umów
• Wysiłek włożony w wykonaną pracę
• Wywiązanie się z podjętych obowiązków
• Bezinteresowną pomoc innym
• Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

© 2013

Fun & Play Sieradz